Inicio | Asociados | Como asociarse e servizos |Novas | Ofertas de emprego | Formación e cursos | Contacto
Ver todas

SUBVENCIONES PEL

SUBVENCIÓN PEL EMPRENDE INVESTIMENTO

Requisitos; ter o domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña, Ter unha antigüidade máxima de 5 anos de exercicio continuado na actividade empresarial para a que solicita a axuda

Gastos subvencionables:

-Aplicacións informáticas
Nesta conta considerarase exclusivamente o importe satisfeito pola propiedade ou polo dereito ao uso de programas informáticos adquiridos a terceiros.

-Maquinaria
Conxunto de máquinas ou bens de equipo mediante os cales se realiza a extracción, elaboración dos produtos ou prestación de servizos.
Nesta conta figurarán todos aqueles elementos de transporte interno que se destinen ao traslado de persoal, animais, materiais e mercadorías dentro de factorías, talleres, etc. sen saír ao exterior.

-Mobiliario, material e equipos de oficina, coa excepción dos que deban figurar na conta 217.
-Equipos para procesos de información.Computadores e demais conxuntos electrónicosSUBVENCION PEL PEMES MANTEMENTO

O obxecto desta liña é a concesión dunha axuda para o mantemento do posto de traballo indefinido creado ao abeiro da axuda PEL-Pemes Creación e Ampliación 2021.

SUBVENCION PEL AUTONOMOS

Requisitos:

Estar dado de alta no (RETA) cunha antigüidade ininterrompida máxima de 5 anos anteriores á data de publicación da convocatoria destas axudas. eter unha antigüidade máxima de 5 anos de exercicio ininterrompido na actividade empresarial para a que solicita a
axuda segundo a información recollida no certificado de situación censual da entidade.

Custos subvencionables:

serán gastos subvencionables dentro desta liña, as cotas mensuais de autónomos
correspondentes ao ano 2022 que non teñan ningún tipo de axuda, subvención, bonificación ou calquera outro concepto.c
SUBVENCION PEL CREACIÓN E AMPLIACIÓN

El objeto de la línea PEL-Pemes Creación y Ampliación es la concesión de subvenciones con la finalidad de generar nuevas contrataciones por parte de las pequeñas, medianas empresas, microempresas y autónomos/as con domicilio fiscal en ayuntamientos de la provincia de A Coruña de menos de 20.000 habitante
Serán gastos subvencionables;

Subvencionaranse os custos da contratación dun/dunha traballador/a a xornada completa ou parcial durante un período máximo de 12 meses dentro da anualidade 2022.

Os gastos subvencionables comprenden os soldos e salarios, incluídas as cotas patronais á Seguridade Social, así como outros gastos sociais relativos á prestación por Incapacidade Temporal (IT) a cargo do empresario e a indemnización fin de
contrato.

Cada empresa poderá solicitar a subvención para a contratación dun/unha traballador/a durante un período de 12 meses, durante os cales a subvención cubrirá como máximo o 70% dos custos salariais totais da persoa traballadora.
O contrato poderá ter unha duración superior a 12 meses, pero a subvención cubrirá unicamente os custos correspondentes aos meses do contrato incluídos dentro da anualidade 2022.
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTALERIA FERROL E COMARCAS. Copyright © 2011 | Política Privacidad